Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU GosciePrzyStole.pl ORAZ PROCES REJESTRACJI

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych w serwisie GosciePrzyStole.pl jest dysponowanie kontem poczty elektronicznej oraz dokonanie prawidłowej rejestracji w serwisie w sposób określony niniejszym Regulaminem. Przez rejestrację Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy GosciePrzyStole.pl a Użytkownikiem na czas nieokreślony.
 2. Przez udział w serwisie Użytkownik zobowiązuje się do:
  • przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
  • używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  • stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej.
 3. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasła dostępowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego.

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (MS Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Chrome lub podobną).
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 3. Poprzez rejestrację w serwisie GosciePrzyStole.pl jego Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis GosciePrzyStole.pl w zakresie niezbędnym do organizacji serwisu, w sposób określony niniejszym Regulaminem,
  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis GosciePrzyStole.pl w celach marketingowych i statystycznych,
  3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w serwisie,
  4. Każdy użytkownik serwisu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji handlowej i korespondencji dotyczącej serwisu przez wydawcę i inne podmioty.

REZYGNACJA Z USŁUG I USUNIĘCIE KONTA W SERWISIE GosciePrzyStole.pl

 1. Serwis GosciePrzyStole.pl może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn jego Konto, jeśli:
  • cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,
  • działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  • Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu.
 2. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika oraz usunięcie Konta następuje na żądanie użytkownika , skierowane za pośrednictwem formularza w dziale kontakt, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach serwisu lub poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Zalogowanie się do serwisu GosciePrzyStole.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, oznacza akceptację Regulaminu GosciePrzyStole.pl w aktualnym brzmieniu.
 4. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w serwisie.